Stel cookie voorkeur in

PRAKTISCH

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag:

Groepen 1 t/m 8:    08.30 uur - 12.00 uur    13.00 uur - 15.00 uur

Woensdag:

Groepen 1 t/m 8:    08.30 uur - 12.15 uur        

Vrijdag:

Groepen 1 t/m 4:    08.30 uur - 12.00 uur    ‘s middags vrij

Groepen 5 t/m 8:    08.30 uur - 12.00 uur    13.00 uur - 15.00 uur

Bij extreem warm weer kan het continurooster ingaan. U ontvangt dan vooraf informatie over aangepaste tijden.

Gymrooster

Groep 1/2:   vrijdagochtend

Groep 3/4:   maandagochtend en vrijdagochtend

Groep 5/6:    maandagochtend en vrijdagmiddag

Groep 7/8:    maandagochtend en vrijdagmiddag

 

Afwezigheid van leerkrachten

Omdat het onderwijs altijd in ontwikkeling is, volgen de leerkrachten jaarlijks een aantal cursussen, zowel op onderwijsinhoudelijk gebied als op het gebied van organisatie. Ook worden er jaarlijks enkele studiedagen voor de leerkrachten georganiseerd. In het laatste geval heeft uw kind vrij van school. U krijgt uiteraard tijdig bericht.

Bij ziekte of buitengewoon verlof van een leerkracht komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern een oplossing gezocht. Mocht dit niet lukken, dan kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat we een groep naar huis sturen. Hiervan wordt u persoonlijk door een medewerker van de school op de hoogte gesteld. 

 

Aanvragen extra vrije dagen en vakanties

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit is omdat het lesprogramma dat zij volgen zo min mogelijk onderbroken moet worden. De directie heeft echter de bevoegdheid een leerling wegens bijzondere omstandigheden 10 dagen per jaar verlof te verlenen. Enkele beroepsgroepen kunnen buiten de schoolvakanties extra verlof krijgen voor hun kind(eren), mits een werkgeversverklaring voorhanden is en mits dit de enige vakantie in het schooljaar betreft die gezamenlijk met uw kind(eren) kan worden doorgebracht. Ook verlofdagen voor bijvoorbeeld een huwelijk of jubileum moeten van tevoren worden aangevraagd. In de eerste twee lesweken van een schooljaar wordt verlof nooit toegestaan. De officiële regelgeving ligt op school ter inzage. Aanvraagformulieren kunt u op school verkrijgen.  Ongeoorloofd schoolverzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Bij herhaaldelijk verzuim maakt deze proces verbaal op. Het bureau leerplichtzaken is te bereiken via het nummer: 0224-210784. Postadres: Regionaal Bureau Leerlingzaken, Postbus 346, 1740 AH, Schagen.

 

Overblijfregeling en buitenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt vier keer per week (op woensdag niet) verzorgd door een enthousiast team van overblijfkrachten, die hier allemaal een cursus voor gevolgd hebben. De regels die tijdens het overblijven worden gehanteerd liggen ter inzage op school, ze hangen ook in het overblijflokaal.

Bij de Zwerm is tevens de mogelijkheid om uw kind op te geven voor buitenschoolse opvang (opvang na schooltijd). Dit wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS). Deze leerlingen worden door SKRS na afloop van de schooldag bij de Zwerm opgehaald. Mocht u meer willen weten over de gang van zaken en/of de kosten, dan kunt u contact opnemen met de directeur.