Stel cookie voorkeur in

Praktische zaken

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag:

Groepen 1 t/m 8:    08.30 uur - 14.00 uur

Gymrooster

Groep 1/2:   vrijdag

Groep 3/4:   woensdag en vrijdag

Groep 5/6:    woensdag en vrijdag

Groep 7/8:    woensdag en vrijdag

 

Afwezigheid van leerkrachten

Omdat het onderwijs altijd in ontwikkeling is, volgen de leerkrachten jaarlijks een aantal cursussen, zowel op onderwijsinhoudelijk gebied als op het gebied van organisatie. Ook worden er jaarlijks enkele studiedagen voor de leerkrachten georganiseerd. In het laatste geval heeft uw kind vrij van school. U krijgt uiteraard tijdig bericht.

Bij ziekte of buitengewoon verlof van een leerkracht komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern een oplossing gezocht. Mocht dit niet lukken, dan kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat we een groep naar huis sturen. Hiervan wordt u persoonlijk door een medewerker van de school op de hoogte gesteld. 

 

Aanvragen extra vrije dagen en vakanties

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit is omdat het lesprogramma dat zij volgen zo min mogelijk onderbroken moet worden. De directie heeft echter de bevoegdheid een leerling wegens bijzondere omstandigheden 10 dagen per jaar verlof te verlenen. Enkele beroepsgroepen kunnen buiten de schoolvakanties extra verlof krijgen voor hun kind(eren), mits een werkgeversverklaring voorhanden is en mits dit de enige vakantie in het schooljaar betreft die gezamenlijk met uw kind(eren) kan worden doorgebracht. Ook verlofdagen voor bijvoorbeeld een huwelijk of jubileum moeten van tevoren worden aangevraagd. In de eerste twee lesweken van een schooljaar wordt verlof nooit toegestaan. De officiële regelgeving ligt op school ter inzage. Aanvraagformulieren kunt u op school verkrijgen.  Ongeoorloofd schoolverzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Bij herhaaldelijk verzuim maakt deze proces verbaal op. Het bureau leerplichtzaken is te bereiken via het nummer: 0224-210784. Postadres: Regionaal Bureau Leerlingzaken, Postbus 346, 1740 AH, Schagen.

 

Buitenschoolse opvang

Bij de Zwerm is de mogelijkheid om uw kind op te geven voor buitenschoolse opvang (opvang na schooltijd). Dit wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS). Deze leerlingen worden door SKRS na afloop van de schooldag bij de Zwerm opgehaald. Mocht u meer willen weten over de gang van zaken en/of de kosten, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

 

Vakantierooster 2017 - 2018

Herfstvakantie

23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Pasen

2 april 2018

Meivakantie

23 april 2018 t/m 4 mei 2018

Hemelvaart

10 mei 2018

Pinksteren 

21 mei 2018

Zomervakantie

23 juli 2018 t/m 3 september 2018

 

 

Vrije dagen:

vrijdag 23 februari 2018

maandag 9 juli 2018