Onderwijs en ontwikkeling

Naast de aandacht voor kernvakken als rekenen en taal, besteden wij ook veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en aan de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, communiceren en oplossingsgericht denken. Onderzoekend en ontwerpend leren vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij wij aansluiten op de talenten en onderwijsbehoefte van ieder kind afzonderlijk. Hier leest u hoe wij ons onderwijs vorm geven.

De inhoud van ons onderwijs

In groep 1/2 staat spelenderwijs leren en onderzoekend leren centraal. Wij creëren zo'n groot mogelijke betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs door dit in thema's aan te bieden die aansluiten bij hun belevingswereld van de kinderen. De kinderen bedenken zelf onderzoeksvragen om deze vervolgens uit te zoeken. De basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen starten al in de kleutergroep. Daarvoor zijn in de klas materialen en methodes beschikbaar waarmee de kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om aan de slag te gaan met deze vaardigheden. Wie daar aan toe is mag ermee beginnen, maar het hoeft nog niet. Vanaf groep 3 ligt de nadruk meer op een structurele groepsgewijze aanbieding van de leerstof. Dit gebeurt aan de hand van door ons gekozen methodes die voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leer- en ontwikkelingsniveaus van kinderen kunnen in alle groepen uiteen lopen. Dit vraagt om veel individuele aandacht van de leerkracht voor de leerlingen. Wij werken hierbij volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs, waarbij de leerstof wordt aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Onze methodes bieden voldoende mogelijkheden voor deze gedifferentieerde werkwijze.

Taalactiviteiten

In groep 1/2 komen taalaspecten aan de orde als het uitbreiden van de woordenschat, luisteren, spreken, vertellen, dramatiseren, poppenkast, voorlezen, versjes, rijmen en taalspelletjes. Daarnaast biedt het speel/leermateriaal een voorbereiding op het aanvankelijk lezen. Verschillende methodes dienen hiervoor als inspiratiebron. Vanaf groep 3 geven de methoden de leerstof voor het taalonderwijs aan. Na ‘Veilig leren lezen’ (in groep 3) komt de methode ‘Taal Actief’. De leerkracht zorgt ervoor dat de kinderen op gevarieerde en creatieve wijze de mondelinge en schriftelijke vaardigheden aanleren. Bij de methode Taal Actief hoort een spellingspakket waarbij de leerlingen op een duidelijke, overzichtelijke  wijze de verschillende spellingafspraken wordt aangeboden.

Lezen

In groep 3 wordt de nieuwste versie ‘Veilig Leren Lezen’ gebruikt. Ook het voortgezet technisch lezen in de groepen 4 t/m 8 is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Wij maken gebruik van de methode Estafette en het VNL in combinatie met tutor-lezen (optioneel). Voor het onderdeel begrijpend en studerend lezen worden, naast de teksten die uit methoden of documentatieboeken worden behandeld, de methodes ’Jippie’ voor groep 3 en  ‘Nieuwsbegrip’ vanaf groep 4 gebruikt.

Rekenactiviteiten

In groep 1/2 komen rekenbegrippen zoals tellen, meten, wegen, tijd, grootte en cijfers regelmatig en vaak spelenderwijs aan de orde. Vanaf groep 3 werken we met ‘Pluspunt’, een methode die toegespitst is op het dagelijks leven. Deze methode werkt met een klassikale instructie en daarna een individuele verwerking. Kinderen die de stof beheersen wordt verrijkingsstof aangeboden; kinderen die wat meer moeite hebben met de stof krijgen herhalingsstof. ‘Pluspunt’ doet vooral een beroep op het rekenkundig inzicht van de leerling. Daarnaast hebben we een schat aan materialen voor remediëring, verdieping en verbreding. In de groepen 4 t/m 8 wordt de verwerking van lees- en taalactiviteiten op chromebooks gedaan. Ook bieden we hierop de kinderen een gedifferentieerd aanbod voor deze vakken aan. De kinderen hebben allemaal hun eigen chromebook met op hun onderwijsbehoefte gespecificeerde apps.

Wereldoriënterende vakken

In alle groepen maken leerkrachten gebruik van de methodiek rondom onderzoekend en ontwerpend leren. We kiezen thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen en werken deze thema’s uit met behulp van een rijke didactische leeromgeving in de school. De Wereld oriënterende vakken worden daarnaast deels afzonderlijk gegeven; naast de thema’s wordt er vanaf groep 4 gewerkt met diverse methodes, we besteden aandacht aan de eigen omgeving. In groep 6 wordt Nederland behandeld. In groep 7 en 8 komen Europa en de werelddelen aan de orde. Bij de methode hoort tevens een leergang topografie. Het leerwerk hiervoor geven we op als huiswerk. Voor geschiedenis hebben we de methode ‘Argus Clou’. In verschillende thema’s ontdekken de kinderen vanaf groep 4 het vakgebied. Waar mogelijk wordt geschiedenis ook aan overige vakken gekoppeld. Met biologie maken we gebruik van onze schooltuin en de omgeving. Ook maken we gebruik van TV programma’s: ‘Huisje boompje beestje’ en ‘De buitendienst’. Informatie van het internet, aangeboden op de digitale schoolborden, is in ons aanbod verwerkt. Meerdere malen per jaar werken we met alle groepen of een combinatie van groepen aan schoolprojecten, waarin vakken geïntegreerd aan de orde komen. We sluiten zulke projecten op verschillende manieren af.

Schrijven

In groep 1/2 worden voorbereidende schrijfoefeningen gedaan. Ook wordt aandacht besteed aan een goede potloodgreep. In groep 2 t/m 8 werken we met de methode ‘Schrijven in de basisschool’. Dit om ervoor te zorgen dat de kinderen die met chromebooks werken, ook goed leren schrijven.

Wetenschap & techniek

Al onze leerlingen komen dagelijks in contact met wetenschap en techniek. Van timmertafel tot techniekcircuits, van demontage hoek tot techniektorens. Een grote groep ouders is hierbij betrokken en richt samen met ons het onderwijs, wat aansluit bij de thema's in de groepen, voor wetenschap en techniek in. 

Sociale en  emotionele ontwikkeling

In onze schoolschets staat dat het onderwijs zich ook richt op de sociale en emotionele ontwikkeling. Het goed leren omgaan met problemen en met elkaar is hierbij zeer belangrijk. Wij werken hieraan door duidelijke gedragsregels af te spreken en hierover in gesprek te gaan. Het hele team is geschoold als Kanjertrainer. De aanpak van de Kanjertraining wordt in alle klassen gebruikt. Dat leerkrachten en ouders een voorbeeldfunctie hebben is voor ons vanzelfsprekend.

Burgerschap

Door alle vakken heen loopt de ontwikkeling van het actief burgerschap. Ingegeven door de behoefte aan meer maatschappelijke samenhang en betrokkenheid in een sterk geïndividualiseerde en veelkleurige maatschappij, is het in toenemende mate een taak voor de school om leerlingen op te voeden tot een leven in de gemeenschap, om leerlingen voor te bereiden op een actieve rol in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat als leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in klas en school, dat er beduidend minder problemen zijn. We nemen leerlingen serieus én we laten hen leren door te doen. De school is bij uitstek een leerschool, waarin leerlingen ervaringen op kunnen doen door aan concrete maatschappelijke taken deel te nemen, en op die manier vaardigheden te leren die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet een voorbereiding óp deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven.  Daarom vinden we naast het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten onderdelen terug als: betrokken zijn bij elkaar en de wereld om ons heen, open staan voor mening/keuze van anderen, respect voor elkaars cultuur en gewoontes en gebruiken, bewustwording dat niet ieder dezelfde kansen krijgt. Binnen Kanjertraining wordt op verschillende manieren gewerkt aan actief burgerschap en sociale cohesie. 

Kwaliteitszorg

Verdere verbetering van ons onderwijs is bij ons een continu proces. Wij doen dat door gesprekken met de directeuren en leerkrachten van de andere Surplusscholen, het volgen van cursussen, het inschakelen van externe deskundigen zoals de onderwijsbegeleidingsdienst en door het regelmatig vervangen en/of vernieuwen van de methodes. In het meerjarenschoolplan geven we aan welke ontwikkelingsgebieden we willen aanpakken. Er zijn speerpunten voor de komende 4 jaar beschreven. Na elk schooljaar wordt een onderwijskundige jaarevaluatie gehouden waarna dit schoolontwikkelplan waar nodig wordt bijgesteld. In het schoolontwikkelplan staat per schooljaar beschreven hoe we aan deze speerpunten.

De creatieve vakken

In alle groepen trekken we op weekbasis enkele uren uit voor tekenen, handenarbeid, drama, dans en muziek. Voor de inhouden maken we onder andere gebruik van de verschillende methodes. Daarnaast zoeken de leerkrachten creatieve uitdagingen bij de thema’s die zij draaien in hun klassen.  Het is onze bedoeling de kinderen te stimuleren en een groot aantal verschillende technieken aan te leren. Ter afsluiting van hun schooltijd voeren de leerlingen van groep 8 op de afscheidsavond een musical op. Vanwege de groepsgrootte hebben ook de groep 7 leerlingen hierin rollen. Regelmatig ondersteunt de Stichting Triade uit Den Helder de school bij expressieactiviteiten. De leerlingen kunnen hierdoor van tijd tot tijd een voorstelling of een tentoonstelling bezoeken of kennismaken met kunstenaars en hun werk.

Bewegingsonderwijs

Tijdens de onderdelen gymnastiek en spel maken wij gebruik van de methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. Vanaf groep 1 gaan de kinderen tweemaal in de week naar de gymzaal van dorpshuis ‘De Klimop’. Eén les wordt besteed aan toestellen en één les aan spelvormen. Bij goed weer kunnen de lessen buiten gegeven worden op het aangrenzende sportveld.  Daarnaast wordt er in groep 1/2 ook dagelijks buiten gespeeld om zodoende aan de bewegingsbehoefte van deze jonge kinderen te voldoen.