Procedures en regelingen

Toelating

Wij heten kinderen in alle leeftijdsgroepen van harte welkom op De Zwerm en doen ons best om ieder kind een plek op onze school te bieden. Toch kan kan het in een enkel geval voorkomen dat wij een kind moeten doorverwijzen naar een andere school. Bij het aannemen van leerlingen kijken we altijd naar de mogelijkheden die onze school biedt en het kan voorkomen dat wij niet de mogelijkheden hebben om ons onderwijs voldoende af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. U kunt er van uitgaan dat we alles op alles zetten om de aangemelde leerling een goede schoolcarrière te bieden. 

Aanmelding

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 3 jaar bij ons aanmelden. Hiervoor is een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier nodig, dat u op onze school kunt afhalen. Deze de aanmelding geeft niet direct een garantie op plaatsing. Die garantie heeft u als de inschrijving is afgerond.

Inschrijving

Als er geen beperkende omstandigheden zijn kan uw kind worden ingeschreven. De inschrijving is echter pas definitief als de toezegging tot plaatsing door beide partijen, de school en de ouders, is bevestigd. Zodra de inschrijving definitief is, moet u er wel zelf voor zorgen dat uw kind niet meer vermeld staat op aanmeld- of wachtlijsten van andere scholen. Dit is om te voorkomen dat andere kinderen hierdoor onnodig in onzekerheid blijven over hun plaatsing. Ingeschreven leerlingen kunnen voorafgaand aan hun komst een aantal dagdelen “meedraaien”. De leerkracht van uw kind stuurt hiervoor een uitnodiging.

Doorverwijzing

Als plaatsing niet mogelijk is, moeten wij u doorverwijzen naar een andere basisschool. Besluit u als ouder na aanmelding of inschrijving toch om af te zien van plaatsing op De Zwerm, dan ontvangen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

 

Verwijdering

De wet schrijft voor dat als het bestuur van een school een leerling wil verwijderen, eerst moet worden geprobeerd deze op een andere school onder te brengen. Als dat niet lukt is definitieve verwijdering toegestaan. Voor toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen gelden wettelijke voorschriften. Op basis hiervan zijn voor de scholen van Surplus nadere regels en procedure-afspraken vastgesteld. De volledige regelingen liggen ter inzage op onze school en te vinden op de website van Stichting Surplus.

 

Klachten

Klachtenregeling Surplus 

Als u een klacht heeft over De Zwerm kunt u dit melden bij de directie. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen en dus ook voor De Zwerm. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon Karin Meinema of met de externe contactpersonen Klachten:

Wij zijn aangesloten bij de GGD Hollands Noorden. 

T.a.v. Extern vertrouwenspersoon Ellen Labree/Inez Ursem

Telefoonnummer 088 0100550

Of via dit contactformulier

Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, voorheen de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus maar volledig buiten onze organisatie opereert. Gegevens van deze vertrouwenspersonen krijgt u, op verzoek, van bovengenoemde contactpersonen Klachten op school.

Het is mogelijk dat u noch de directie van De Zwerm noch de contactpersonen van onze school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de interim bestuurder van Surplus, Marita Schreur via 0224-203040. Zij kan u ook in contact brengen met de vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen op tel. 030 280 95 90. Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl.

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.  

Heeft u een klacht met betrekking tot privacy, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@stichtingsurplus.nl.

 

Privacy

Als school hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy en die van uw kind(eren) te waarborgen. Hoe wij omgaan met privacy leest u in het privacybeleid en de privacyverklaring op de website van ons schoolbestuur Stichting Surplus: https://stichtingsurplus.nl/ons-beleid-en-afspraken/privacy/ Meer details over hoe wij het privacybeleid op school invulllen, leest u in onze schoolgids.