Procedures en regelingen

Toelating

Wij heten kinderen in alle leeftijdsgroepen van harte welkom op De Zwerm en doen ons best om ieder kind een plek op onze school te bieden. Toch kan kan het in een enkel geval voorkomen dat wij een kind moeten doorverwijzen naar een andere school. Bij het aannemen van leerlingen kijken we altijd naar de mogelijkheden die onze school biedt en het kan voorkomen dat wij niet de mogelijkheden hebben om ons onderwijs voldoende af te stemmen op de onderwijsbehoefte van het kind. U kunt er van uitgaan dat we alles op alles zetten om de aangemelde leerling een goede schoolcarrière te bieden. 

Aanmelding

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 3 jaar bij ons aanmelden. Hiervoor is een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier nodig, dat u op onze school kunt afhalen. Deze de aanmelding geeft niet direct een garantie op plaatsing. Die garantie heeft u als de inschrijving is afgerond.

Inschrijving

Als er geen beperkende omstandigheden zijn kan uw kind worden ingeschreven. De inschrijving is echter pas definitief als de toezegging tot plaatsing door beide partijen, de school en de ouders, is bevestigd. Zodra de inschrijving definitief is, moet u er wel zelf voor zorgen dat uw kind niet meer vermeld staat op aanmeld- of wachtlijsten van andere scholen. Dit is om te voorkomen dat andere kinderen hierdoor onnodig in onzekerheid blijven over hun plaatsing. Ingeschreven leerlingen kunnen voorafgaand aan hun komst een aantal dagdelen “meedraaien”. De leerkracht van uw kind stuurt hiervoor een uitnodiging.

Doorverwijzing

Als plaatsing niet mogelijk is, moeten wij u doorverwijzen naar een andere basisschool. Besluit u als ouder na aanmelding of inschrijving toch om af te zien van plaatsing op De Zwerm, dan ontvangen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

 

Verwijdering

De wet schrijft voor dat als het bestuur van een school een leerling wil verwijderen, eerst moet worden geprobeerd deze op een andere school onder te brengen. Als dat niet lukt is definitieve verwijdering toegestaan. Voor toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen gelden wettelijke voorschriften. Op basis hiervan zijn voor de scholen van Surplus nadere regels en procedure-afspraken vastgesteld. De volledige regelingen liggen ter inzage op onze school en te vinden op de website van Stichting Surplus.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over OBS De Zwerm kunt u dit melden bij de directie. We proberen klachten altijd eerst op een goede manier binnenschools af te handelen. Maar het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. Dan kunt u beroep doen op de Klachtenregeling van de Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen. Deze regeling vindt u onder meer op de website van Stichting Surplus. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Muriëlle Koopman of Karin Meinema.  

Voor de afhandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). Bovendien kunnen medewerkers en ouders een beroep doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon die voor Surplus, maar volledig buiten de organisatie, handelt. Gegevens van deze vertrouwenspersonen kunt u opvragen bij bovengenoemde contactpersonen van De Zwerm.

Het is mogelijk dat u, noch de directie van OBS de Zwerm, noch de contactpersonen van onze school in vertrouwen wenst te nemen. Dan kunt u advies inwinnen bij de bestuurder van Surplus, José Vosbergen, op tel. 0224-274555. Zij kan u ook in contact brengen met de genoemde externe vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de Landelijke Klachtencommissie op tel. 030 280 95 90. Het adres van de LKC is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie op www.Igc-lkc.nl.

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. 

 

Privacy

Als school hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy en die van uw kind(eren) te waarborgen. Hoe wij omgaan met privacy leest u in het privacybeleid en de privacyverklaring op de website van ons schoolbestuur Stichting Surplus: http://stichtingsurplus.nl/ons-beleid-en-afspraken/privacy/ Meer details over hoe wij het privacybeleid op school invulllen, leest u in onze schoolgids.